los angeles houston Canadian
  • عضویت

بیشترین لیست فایل های مورد علاقه 

مبانی ارزشیابی عملکرد واحد خدمات مهندسی ارزش

در این مقاله مبانی ارزشیابی عملکرد واحدهای خدمات مهندسی ارزش و مدلی پایه برای انجام فرآیند ارزشیابی ارائه شده است. برای این منظور ابتدا عوامل موثر بر مطالعه‌ی مهندسی ارزش و زمینه‌های تاثیرگذاری هریک و پس از آن گام‌های عملیاتی ارزشیابی عملکرد، تشریح شده‌ان ...

مطالعه موردي مهندسي ارزش پروژه ساختماني مسكوني

مهندسي ارزش به عنوان يكي از راهكارهاي مناسب بمنظور شناسايي فرصت هاي بهبود در طراحي و اجراي پروژه ها است . با به كارگيري تكنيك مهندسي ارزش اين امكان فراهم ميشود تا در قالبي نظام مند ، متخصصان با تجربه در كنار يكديگر جمع شوند و بصورت تيمي با يك ديد خلاق و د ...

Copyright © 2018. Iran Value Engineering Knowledge Reference. Designed by Iran Value Design Team.