los angeles houston Canadian
  • عضویت
تیم استاندارد چاپ نامه الکترونیک

     

تیم استاندارد مطالعات مهندسی ارزش

 

 

15 تا 17 نفر به عنوان عضو تیم مطالعات مهندسی ارزش، در کارگاهها حضور دارند. چنانچه طرح هنوز به پیمانکار یا مجری داده نشده باشد باید نفرات تعیین شده به آنان (3 نفر) از کارفرما یا طراح به کارگاه دعوت شوند و چنانچه مورد مطالعه هنوز به طراح داده نشده باشد از ذینفعان و کارفرما نفرات بیشتری در کارگاه حضور پیدا می کنند.  

 

 

 

 

 

 

راهبر

تسهیلگر

کمک تسهیلگر

کارشناس خبره

تعداد نفرات

1

    1

    1

    3

   

 

 

 

 

کارفرما

طراح

پیمانکار

یا مجری

ذینفعان طرح

تعداد نفرات

3

3

3

2

 

 

 

نحوه نشستن اعضای تیم در کارگاه

بهترین چیدمان کارگاههای مطالعات مهندسی ارزش، نشستن اعضای تیم به نحوی که همدیگر را مشاهده کنند، مثل چیدمان زیر (U شکل).  

 

 

  

 

 

 

 
Copyright © 2018. Iran Value Engineering Knowledge Reference. Designed by Iran Value Design Team.